Soutěžní řád a pravidla Turistického závodu

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Název: Turistický závod (TZ)
Vyhlašovatel: Rada Turistických závodů (Rada TZ)
Soutěžní řád a pravidla TZ jsou závazná pro všechny organizátory a závodníky.
Výklad soutěžního řádu a pravidel náleží Radě TZ.

B. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO KLASIFIKAČNÍ A POSTUPOVÉ TURISTICKÉ ZÁVODY

Vymezení pojmů

Závodník: Pod pojmem závodník se rozumí jednotlivec.
Hlídka: Pod pojmem hlídka se na Mistrovství České republiky - smíšené dvojice rozumí dvojice závodníků.
Štafeta: Pod pojmem štafeta se na Mistrovství České republiky - štafety rozumí trojice závodníků.
Závodníci: Pod tímto souhrnným pojmem se rozumí závodník (jednotlivec), hlídka nebo štafeta.

Termíny konání soutěží - vyhlašovatel

Postupové závody II. a III. stupně:
průběžně vyhlašuje příslušný kraj (III. stupeň - závody krajského poháru a II. stupeň - mistrovství kraje). Je vhodné volit termíny postupových závodů II. a III. stupně tak, aby závodníci měli možnost startovat na postupových závodech I. stupně.
Postupové závody I. stupně "Český pohár":
v termínech od 1.5. do 30.6. vyhlašuje Rada TZ. Z těchto závodů si lze zabezpečit postup na Mistrovství České republiky.
Mistrovství České republiky:
v termínech od 8.6. do 30.6. vyhlašuje Rada TZ.
Mistrovství České republiky - štafety:
v termínech od 1.9. od 31.10. vyhlašuje Rada TZ.
Mistrovství České republiky - smíšené dvojice:
v termínech od 1.9. od 31.10. vyhlašuje Rada TZ.
Mistrovství České republiky - supersprint, stíhací závod či případně další mistrovský závod:
v termínech od 1.5. od 31.10. vyhlašuje Rada TZ.
Pokud se závod nemůže z vážných důvodů uskutečnit, určí ředitel závodu a hlavní rozhodčí po dohodě náhradní termín a uvědomí o tom vysílající organizace (přihlášené závodníky). Podobně se postupuje při přerušení závodu z jakéhokoliv důvodu.
Termíny a konání TZ I. stupně, Mistrovství České republiky, Mistrovství České republiky - štafety a Mistrovství České republiky - smíšené dvojice vyhlásí Rada TZ do 31.12. předchozího roku.

Změna termínů podléhá schválení Radou TZ.

Schvalování soutěží

Rozpis TZ I. stupně, Mistrovství České republiky, Mistrovství České republiky - štafety a Mistrovství České republiky - smíšené dvojice se předkládá Radě TZ s minimálně 2 měsíčním předstihem (zaslat rozpis).
Rozpis TZ II. stupně se zasílá pro informaci Radě TZ pro sestavení termínové listiny do konce února.
Hlavního rozhodčího určuje vyhlašovatel na návrh pořadatele.

Přihlášky

Přihlášky podává vysílající organizace (popř. závodníci sami) v termínu a způsobem stanoveným pořadatelem.

Prezentace

Čas prezentace je závazný pro všechny závodníky.
Pořadatel má právo na věcnou kontrolu těsně před startem, aby se prověřilo, zda se na předstart dostavili závodníci nahlášení při prezentaci.
Za zdravotní způsobilost u závodníků do 18 let odpovídá vedoucí, u starších 18 let za ní odpovídá/nese odpovědnost každý závodník sám.

Povinnosti pořadatelů

Provést všechna opatření k zabezpečení regulérního a hladkého průběhu závodu, zabezpečit pořadatelský sbor, rozpis závodů, včas jej rozeslat účastníkům, připravit bezpečnou a řádně vyznačenou trať závodu, zabezpečit ubytování a případné stravování dle možností a stávajících hygienických předpisů, zabezpečit publikování výsledků (po závodě zveřejnit odhady a dřeviny ze všech tratí v místě vyvěšování výsledků), zajistit zdravotní zabezpečení, hygienické a sociální zázemí, seznámit závodníky s plánem trati, s pořadím a rozmístěním kontrol, charakterem trati, startovním pořadím a počtem zúčastněných závodníků v jednotlivých kategoriích, s bezpečnostními, zdravotními a hygienickými opatřeními, s místem, kde budou zveřejňovány výsledky, nebezpečnými a zakázanými prostorami, s důvody pro diskvalifikaci.
V případě konání souběžného závodu, který jakkoliv koliduje s tratí, startem, cílem či kontrolami Českého poháru (ČP) či Mistrovství ČR (MČR) musí pořadatel zabezpečit jeho průběh před konáním, či po konání ČP či MČR.

C. PRAVIDLA TZ

Zařazení závodníků do věkových kategorií

Závodníci jsou rozděleni do věkových kategorií. Všechny kategorie startují jako jednotlivci. Výjimkou jsou kategorie vyhlášené pořadatelem v rámci závodů II. a III. stupně.

Věkové kategorie
Při závodu II. a III. stupně si může pořadatel vypsat libovolnou kategorii
Nejmladší žáci a žákyně: 10 let a méně (označení kategorie NŽH a NŽD)
Mladší žáci a žákyně: 11 - 12 let (označení kategorie MŽH a MŽD)
Starší žáci a žákyně: 13 - 14 let (označení kategorie SŽH a SŽD)
Mladší dorostenci a dorostenky: 15 - 16 let (označení kategorie MDH a MDD)
Starší dorostenci a dorostenky: 17 - 18 let (označení kategorie SDH a SDD)
Dospělí A - muži a ženy: 19 - 35 let (označení kategorie MA a ŽA)
Dospělí B - muži a ženy: 36 let a více (označení kategorie MB a ŽB)

Pro závody MMTZ je doplněna kategorie:
Dospělí C – muži a ženy: 50 let a více (označení kategorie MC a ŽC)

Pro příslušnost k věkové kategorii je rozhodující věk závodníka dosažený v kalendářním roce, ve kterém se závody konají.
Předčasné přeřazení do vyšší kategorie se v TZ nepovoluje.
Má-li závodník z kategorie dospělí B zájem startovat v mladší kategorii dospělí A, bude mu to umožněno, ale pouze po celou sezónu (tzn., začne-li závodit v kategorii dospělí A, musí takto dokončit i celou sezónu, to samé platí, začne-li závodit v kategorii dospělí B).
V místních a regionálních závodech je možno vyhlásit další doplňkové kategorie bez nároku na postup.
Závodníci mohou v rámci závodů II. a III. stupně běhat jak v pořadatelem vyhlášených kategoriích, tak i v ostatních kategoriích, za podmínky, že nejdříve běží postupovou trať.
Samostatné kategorie veteránů na mistrovství krajů nezavřou veteránům cestu k postupu - tzn. pořadatel vyhlásí veterány samostatně, ale v postupech budou řešeny kategorie B a veteráni společně.

Štafetové závody

Závodí se ve čtyřech kategoriích:
žákyně 14 let a mladší,
žáci 14 let a mladší,
ženy 15 let a starší,
muži 15 let a starší.

V kategoriích žákovských se závodí dle pravidel pro starší žactvo a v kategoriích žen a mužů se závodí se dle pravidel pro ženy a muže.
Štafety ve všech kategoriích jsou tříčlenné a musí být složeny z členů jedné organizace, tzn., že nesmí v jedné sezoně startovat za dvě organizace.
Postaršení ze žákovských kategorií do kategorií žen a mužů není možné.

Závody smíšených dvojic

Závodí se ve čtyřech kategoriích:
do 24 let,
do 30 let,
31-70 let,
nad 70 let.

V kategorii do 24 let musí být oba závodníci z kategorie nejmladší či mladší žactvo (bude-li závodník již „starší“, patří do vyšší kategorie).
V kategorii do 30 let se závodí dle pravidel pro starší žactvo a v kategoriích 31 až 70 let a nad 70 let se závodí dle pravidel pro muže a ženy.
V závodě smíšených dvojic startují závodníci opačného pohlaví jako dvojčlenná hlídka.
Hlídky jsou do jednotlivých kategorií řazeny dle součtu věku obou závodníků, dosaženého v kalendářním roce, ve kterém se závody konají.
S plněním technické kontroly na trati (orientace mapy, orientace - azimutové úseky, lanová lávka, vázání uzlů, odhad vzdálenosti, stavba stanu a překážková dráha) je možné začít pouze, jsou-li na začátku kontroly přítomni oba závodníci hlídky. Pokračovat po trati dále je možné až v okamžiku, kdy oba závodníci hlídky absolvovali kontrolu.

Supersprint

Kvalifikace probíhá na trati o délce do 200 metrů. Do finále postupuje předem daný počet závodníků na základě dosaženého času s připočtením penalizací za trestné body (1 trestný bod = 15 vteřin).
Finále se koná na trati o délce 500 metrů (+/-10 %) pro bílé kategorie a 800 metrů (+/- 10 %) pro červené kategorie. Ve finále za jeden trestný bod závodník absolvuje jedno trestné kolo o délce 60 metrů (+/- 10 %).
Každá kontrola je zařazena pouze 1x (a to buď v kvalifikaci či ve finále). Kontroly lanová lávka a azimutové úseky se nezařazují. Odhad vzdálenosti je zařazen pouze do finále, pokud to podmínky tratě dovolí.

Stíhací závod

Stíhací závod může být zařazen na základě výsledků Mistrovství ČR jednotlivců, Mistrovství ČR smíšených dvojic a celkového hodnocení ČP.
V případě, že se závod bude konat, vypíše Rada TZ konkrétní podmínky.

Další typy závodů

Vypsání případného dalšího typu závodu náleží Radě TZ a musí se tak stát minimálně 6 měsíců před jeho konáním.

Vybavení závodníků

Řádně vyplněný startovní průkaz, propisovací tužka či centrofix, buzola (od mladšího žactva).
Závodníkům je zakázáno na trati používat zařízení GPS, mobilní telefony, přehrávače hudby a videa (mp3 a mp4) a další elektronické pomůcky (s výjimkou sportovních hodinek).

Trať

Trať je vyznačena barevnými fábory (nejmladší žactvo modrými, mladší a starší žactvo bílými, dorost a dospělí červenými). Platí zásada, že značení musí být viditelné, vždy 3 - 4 fábory dopředu, musí být trvanlivé po celou dobu závodu. Značení je nutno po celou dobu závodu kontrolovat.
Odbočky musí být viditelně označeny - při odbočkách z cest do lesa a při změně směru o více jak 90 stupňů je nutné přehradit cestu či původní směr či ještě lépe vytyčit krátký koridor, který závodníky navede do správného směru. Na důležitých místech (styk s civilizací s nebezpečím zásahu do značení trati, křižovatka cest, či tam, kde nelze přehradit cestu nebo vytyčit koridor, je vhodné postavit "člověka" nebo umístit kontrolu pro co nejvyšší zabezpečení regulérnosti závodu.
Trať závodu musí být postavena v souladu s pravidly, a to tak, aby si ji závodníci nemohli zkrátit (umístění kontroly do kritických míst, ...).
Azimutový úsek se neznačí.
Úkolem závodníků je proběhnout v co nejkratším čase trať a na kontrolních stanovištích plnit určené disciplíny.

Délka tratí
Krajem vypsané kategorie (závody II. a III. stupně): 2 - 3 km
Nejmladší žáci a žákyně: 2 - 3 km
Mladší žáci a žákyně: 2 - 4 km
Starší žáci a žákyně: 2 - 4 km
Mladší dorostenci a dorostenky: 4 - 6 km
Starší dorostenci a dorostenky: 4 - 6 km
Dospělí A i B - muži a ženy: 4 - 6 km

Pořadí kontrol se neurčuje, kontrolní stanoviště musí být vzestupně očíslována a označena názvem disciplíny - pro nejmladší žactvo na modrém podkladě, pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě, pro dorost a dospělé na červeném podkladě (dvoubarevné nebo tříbarevné podklady nejsou přípustné) s jasným označením pro jakou kategorii je určeno a u testových otázek i se vzestupným očíslováním.
Před závodem posuzuje trať a umístění kontrolních stanovišť hlavní rozhodčí.
Nesmí docházet ke škodám na lesních a polních kulturách.
Případné změny (změna trati, zrušení kontrolního stanoviště) v průběhu závodu mohou být provedeny pouze na pokyn hlavního rozhodčího a to po doběhu celé kategorie.
V případě krajně nepříznivého počasí může hlavní rozhodčí (záleží na jeho uvážení) rozhodnout o zrušení či přerušení závodu, či vynechat kontrolní stanoviště (plížení, stavba a složení stanu).

Discipliny a kontrolní stanoviště

Závodníci plní úkoly jednotlivých disciplín na kontrolních stanovištích podle soutěžního řádu a pravidel TZ a podle pokynů při výkladu tratě.
Rozdělení kontrolních stanovišť by mělo odpovídat charakteru trati (rovnoměrně po celé délce trati).
Průchod kontrolním stanovištěm zaznamenává rozhodčí do startovního průkazu.

Discipliny TZ

Krajem vypsané kategorie (závody II. a III. stupně)
1. Turistické a topografické značky
2. Orientace mapy
3. Kulturně poznávací činnost
4. Lanová lávka
5. Vázání uzlů
6. Určování dřevin
7. Překážková dráha
Nejmladší žactvo
1. Turistické a topografické značky
2. Orientace mapy
3. Kulturně poznávací činnost
4. Lanová lávka
5. Vázání uzlů
6. Určování dřevin
7. Překážková dráha
Mladší a starší žactvo
1. Turistické a topografické značky
2. Orientace mapy
3. Orientace - azimutové úseky
4. Kulturně poznávací činnost
5. Lanová lávka
6. Vázání uzlů
7. Odhad vzdálenosti
8. Určování dřevin
9. Překážková dráha
Mladší dorost + Starší dorost + Dospělí A i B
1. Turistické a topografické značky
2. Orientace mapy
3. Orientace - azimutové úseky
4. Kulturně poznávací činnost
5. Lanová lávka
6. Vázání uzlů
7. Odhad vzdálenosti
8. Určování dřevin
9. Překážková dráha
Štafety
1. Turistické a topografické značky
2. Orientace mapy
3. Orientace - azimutové úseky
4. Kulturně poznávací činnost
5. Lanová lávka
6. Vázání uzlů
7. Odhad vzdálenosti
8. Určování dřevin
9. Překážková dráha
Smíšené dvojice
1. Turistické a topografické značky
2. Orientace - azimutové úseky
3. Kulturně poznávací činnost
4. Lanová lávka
5. Vázání uzlů
6. Odhad vzdálenosti
7. Určování dřevin
8. Překážková dráha
9. Stavba a složení stanu
10. Orientace mapy
11. Kontrola "X"

Popis plnění disciplin na jednotlivých kontrolách a jejich hodnocení

Kontrola "S" - Stavba a složení stanu
Kontrola "O" - Orientace mapy a azimutové úseky
Kontrola "L" - Lanová lávka
Kontrola "V" - Odhad vzdálenosti
Kontrola "U" - Uzlování
Kontrola "PD" - Překážková dráha
Kontrola "TT" - Turistické a topografické značky
Kontrola "KPČ" - Kulturně poznávací činnost
Kontrola "D" - Dřeviny
Kontrola "X"

Start a cíl

start.jpg, 27kBZávodníci startují na pokyn startéra v určených časových intervalech podle přidělených startovních čísel. Na místě startu se závodníkům do startovního průkazu zapíše startovní čas.
Dostaví-li se závodníci vlastním zaviněním na start později, než jim určuje rozpis, zapíše se jim startovní čas dle rozpisu a závodníci vybíhají na trať po zapsání tohoto času do startovního průkazu.
Nemají-li závodníci potřebné vybavení, nesmí být vpuštěni na trať.
Start a cíl musí být označeny startovní a cílovou čarou.
Závodníci jsou povinni proběhnout, či projít startem a cílem.
Při průchodu hlídky cílem se zapisuje čas posledního člena hlídky v celých sekundách.

Zvláštní ustanovení

cil.jpg, 19kB Závodníci jsou povinni chovat se ohleduplně k rozhodčím, pořadatelům, soupeřům a divákům. V případě nevhodného chování (osočování, vulgární výrazy včetně gest, křiku, apod.) rozhodčí informuje hlavního rozhodčího a ten závodníka ze závodu diskvalifikuje. V případě opakování dojde nejen k diskvalifikaci, ale i k zákazu startu v následujícím závodu Českého poháru či mistrovském závodu). V případě třetího prohřešku následuje zákaz startů v Turistických závodech v následující sezóně.
V průběhu závodu nesmí závodníci přijímat ani poskytovat žádnou pomoc kromě případů ohrožení zdraví a bezpečnosti.
Projdou-li závodníci cílem, závod pro ně skončil. Po skončení závodu se již závodníci nesmí vrátit na trať.
Závodníci, kteří vzdají závod, musí to v co nejkratším čase oznámit (organizátorovi, rozhodčímu, atp.), opustit trať a v cíli odevzdat startovní průkaz. Nesmí (kromě případu ohrožení zdraví a bezpečnosti) radou ani jiným způsobem pomáhat těm, kteří ještě závodí.
Jsou-li pro závod určena startovní čísla, musí je závodníci nosit viditelně na oděvu od předstartu do odevzdání startovního průkazu v cíli.
Závodníci nesmí startovat pod jiným jménem ani startovním číslem jiného závodníka.
Závodníci nesou odpovědnost za svůj startovní průkaz. S cizím průkazem nesmí závod absolvovat!
Člen Rady TZ (nezávodící) má přístup na trať bez čekání na pořadatele (nerozhoduje místo rozhodčích, ale sleduje dodržování pravidel).

Hodnocení

Hodnotí se čas, ve kterém závodníci absolvovali trať od startu do cíle (včetně plnění jednotlivých disciplín na kontrolních stanovištích). K dosaženému času se připočítávají trestné minuty a odečítá se zdržný čas.
Pořadí je stanoveno dle výsledného času. Mají-li závodníci ve stejné kategorii stejný výsledný čas, rozhoduje o jejich pořadí počet trestných minut (závodníci s nižším počtem trestných minut mají lepší umístění). Nemůže-li rozhodnout ani počet trestných minut, je umístění závodníků rovnocenné.
Vyhlášení výsledků následuje bezprostředně po vyhodnocení. Dobu vyhlášení výsledků stanoví pořadatel v rozpisu závodu a upřesní při zahájení závodu. Pořadatel je povinen vyvěsit výsledkovou listinu schválenou hlavním rozhodčím (za platnou se považuje i odsouhlasení vyhodnocených ústřižků startovních průkazů) 15 minut před vyhlášením výsledků.

Podrobná ustanovení k provedení vlastního závodu

Slavnostní zahájení závodu

Není pro pořadatele povinné.
slib.jpg, 18kB V čase určeném hlavním rozhodčím nastoupí všichni závodníci, aby složili slavnostní slib.

Vybraný závodník řekne:
"My, závodníci turistických závodů slibujeme,
že budeme závodit čestně podle svých nejlepších schopností
v duchu pravidel turistických závodů.
Ať zvítězí nejlepší z nás!"
Ostatní závodníci odpoví:
"Tak slibujeme".

Tento slib složí hlavnímu rozhodčímu vybraný závodník. Text slibu připraví ředitel závodu, který jej předá vybranému závodníkovi.

Zahájení závodu

Závodníci se musí včas dostavit na místo konání soutěže. Do prostoru předstartu se závodníci musí dostavit minimálně 15 minut před vlastním startem. Jestliže se závodníci nedostaví na start včas, běží jim čas od plánovaného startu dle rozpisu (pouze, je-li jejich zpoždění způsobeno pořadatelem, počítá se jim čas od doby skutečného startu).

Úloha vedoucích

Vedoucí závodníků je delegován vysílající organizací.

 • Dopraví soutěžící do místa konání soutěže.
 • Zodpovídá za kázeň svých svěřenců v době závodu a pobytu na místě závodu.
 • Zúčastní se prezentace, porady vedoucích.
 • Řídí se pokyny pořadatelů a funkcionářů soutěže.
 • Přivede závodníky na předstartovní přípravu.
 • Zodpovídá za to, že závodníci přijdou na start včas, řádně vybaveni podle soutěžního řádu a pravidel TZ.
 • Zastupuje závodníky při jednání s funkcionáři soutěže.
 • Není-li trať či jednání rozhodčích v souladu se soutěžním řádem a pravidly, je vedoucí závodníků oprávněn podat protest písemnou formou, a to se vkladem 100 Kč, hlavnímu rozhodčímu (řediteli závodu či vedoucímu počtářské komise) do 15 minut po vyvěšení předběžných výsledků příslušné kategorie. Shledá-li hlavní rozhodčí protest jako neoprávněný, propadá finanční částka ve prospěch pořadatelů.
 • Chová se ohleduplně k rozhodčím, pořadatelům, soupeřům a divákům (bez osočování, bez vulgárních výrazů včetně gest, křiku, apod.) – v případě porušení tohoto bodu bude s vedoucím v nejbližším možném termínu vedeno disciplinární řízení (minimálně 3 lidé z těchto osob - členové z Rady TZ, hlavní rozhodčí a ředitel závodu).  Vedoucí může být dle míry provinění potrestán následovně:
  1. napomenutí,
  2. vyloučení vedoucího z následujícího závodu,
  3. odebrání bodů v soutěži oddílu v příslušném závodě,
  4. vyloučení oddílu z následujícího závodu.
 • V případě opakovaného prohřešku musí být udělen vyšší trest.

Funkcionáři soutěže

Ředitel závodu
je zodpovědný za přípravu a organizaci závodu. Dbá na plnění soutěžního řádu a pravidel. Zahajuje závody, vyhlašuje výsledky, předává medaile a diplomy. Podepisuje výsledkovou listinu a diplomy. Povoluje spolu s hlavním rozhodčím pohyb hostů po trati v průběhu závodu. Vede písemnou agendu závodu, řeší problematiku přihlášek, spolupracuje s hlavním rozhodčím při prezentaci. Rozesílá výsledkovou listinu účastníkům a Radě TZ. Žádá o povolení majitele pozemků a podobně. Zajistí zdravotní zabezpečení závodu. Zodpovídá za včasné vydání propozic závodu, jejich rozeslání oddílům a Radě TZ. Propaguje závody.

Hlavní rozhodčí
zodpovídá za průběh závodu podle soutěžního řádu a pravidel. Řeší sporné případy s konečnou platností. Podepisuje výsledkovou listinu a diplomy. V průběhu závodu kontroluje činnost rozhodčích a stav trati.

Hospodář
zajišťuje závody po hospodářské stránce. Zabezpečuje ubytování, stravování. Je podřízen řediteli závodu.

Zdravotník
je podřízen řediteli závodu. Má nejméně kvalifikaci dobrovolného zdravotníka Červeného kříže a vlastní platné potvrzení. V době závodu je na stanoveném místě, se kterým jsou seznámeni rozhodčí a závodníci. Poskytuje první pomoc.

Stavitelé trati
jsou podřízeni řediteli a hlavnímu rozhodčímu. Pořadatel jejich prostřednictvím zabezpečuje, aby trať byla důkladně a viditelně vyznačena. Zabezpečují materiál na stavbu trati spolu s pořadateli. Zodpovídají za odstranění značení a vybavení trati po ukončení závodu. Uvedou prostor trati do původního stavu.

Počtářská komise
odpovídá za průběžné vyhodnocování výsledků a zabezpečuje jejich postupné zveřejňování. Vypracovává výsledkovou listinu, v níž jsou vyznačeny výkonnostní třídy, postupy do závodů vyššího stupně a v pohárových závodech i body. Je podřízena hlavnímu rozhodčímu.

Rozhodčí na kontrolách
jsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu. Před závodem musí být poučeni o způsobu rozhodování a obdrží pokyny pro činnost na kontrolním stanovišti.

Diskvalifikace

Závodníci jsou diskvalifikováni

 • za neuposlechnutí pokynů a příkazů rozhodčího, nerespektování soutěžního řádu a pravidel,
 • za nevhodné chování během závodů k rozhodčím, pořadatelům a jiným závodníkům,
 • za ztrátu startovního průkazu nebo úmyslné absolvování závodu s cizím startovním průkazem,
 • za nesplnění (vynechání) některé disciplíny,
 • za nesplnění soutěžního řádu na jednotlivých disciplínách (azimuty, plížení, lávka, ...),
 • za úmyslné porušení vybavení a značení trati,
 • za pomoc na trati či kontrole svými vědomostmi nebo jinak jiným závodníkům, nebo pokud přijmou pomoc od jiných osob (s výjimkou zranění a bezpečnosti),
 • za předložení startovního průkazu v cíli s nečitelnými údaji, pokud jeho nečitelnost způsobí závodníci sami,
 • za to, že hlídka nebo štafeta nepřijde do cíle úplná.

Postupový klíč

Je stanoven do konce předchozího kalendářního roku - stanovuje jej Rada TZ. Je umístěn na internetových stránkách TZ, případně vychází tiskem.

Český pohár

Stanovuje jej Rada TZ, hodnocení je umístěno na internetových stránkách TZ, případně vychází tiskem.

Krajský pohár

Stanovuje příslušný kraj.

Získávání výkonnostní třídy (VT)

Výkonnostní třídy (VT)
III.VT lze získat na závodech, kde se v příslušné kategorii zúčastní alespoň tři závodníci.
III.VT získává závodník, který v klasifikačním závodě III. stupně zvítězil v příslušné kategorii, nebo dosáhl alespoň 90 bodů, nebo závodník, který v klasifikačním závodě II. stupně dosáhl alespoň 80 bodů, nebo závodník, který v klasifikačním závodě I. stupně, nebo mistrovském závodě dosáhl alespoň 70 bodů.
II.VT lze získat na závodech, kde se v příslušné kategorii zúčastní alespoň tři závodníci ze dvou oddílů.
II.VT získává závodník, který v klasifikačním závodě II. stupně zvítězil v příslušné kategorii nebo dosáhl alespoň 90 bodů (pro závodníky z pořádajícího kraje se II.VT počítá od prvního závodníka daného kraje, pro cizí závodníky od vítězného závodníka) nebo závodník, který v klasifikačním závodě I. stupně, MČR či MMTZ dosáhl alespoň 80 bodů.
I.VT lze získat na závodech, kde se v příslušné kategorii zúčastní alespoň tři závodníci ze dvou oddílů.
I.VT získává závodník, který v klasifikačním závodě I. stupně, MČR nebo MMTZ zvítězil v příslušné kategorii, nebo dosáhl alespoň 90 bodů.
MISTROVSKOU VT lze získat na závodech, kde se v příslušné kategorii zúčastní alespoň tři závodníci ze tří oddílů.
MISTROVSKOU VT získává závodník, který v mistrovském závodě zvítězil v příslušné kategorii nebo dosáhl na Mistrovství ČR nebo na MMTZ 95 bodů.

Platnost VT
Výkonnostní třída platí ode dne splnění předepsaných klasifikačních podmínek do 31.12. následujícího kalendářního roku a to i při přechodu do vyšší věkové kategorie.
Příslušná výkonnostní třída získaná v aktuálním/letošním roce opravňuje ke startu na příslušných klasifikačních závodech v roce následujícím:

 • M.VT - Mistrovství a klasifikační závody I., II. a III. stupně
 • I.VT - klasifikační závody I., II. a III. stupně
 • II.VT - klasifikační závody II. a III. stupně
 • III.VT - klasifikační závody III. stupně

Na závodech II. (III.) stupně pořádaných kraji, rozhoduje pořadatel, zda závodníci musí mít příslušnou výkonnostní třídu nebo mohou startovat závodníci s nižší či žádnou výkonnostní třídou.
Na Mistrovství ČR štafet a na Mistrovství ČR smíšených dvojic se VT neudělují.

Mistr sportu

Podmínky pro udělování titulu Mistr sportu.

Vzor rozpisu TZ

Vzor rozpisu TZ ke stažení