Kontrola "O" - Orientace mapy a azimutové úseky

Kontrolu plní všechny kategorie. Pro všechny kategorie je určena orientace mapy. Mladší a starší žactvo, dorost a dospělí absolvují i předepsané azimutové úseky. Smíšené dvojice absolvují na Mistrovství České republiky smíšených dvojic orientaci mapy i azimutové úseky.

Orientace mapy

prukaz_orientace_mapy.jpg, 20 kB Vybavení stanoviště

Dostatečný počet map a buzol.
Buzola pro kategorii nejmladšího žactva je v závodech Českého poháru a vyšších následující:

  • jedná se o buzolu Silva - označení je po 20 stupních,
  • východ je označen E, jih je označen S, západ je označen W a sever je označen N.

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
Úkolem je pomocí buzoly provést orientaci mapy. Nezáleží na technice provedení, ale na výsledku. Každý závodník provádí orientaci samostatně.
Po ukončení orientace mapy vyzve závodník rozhodčího ke kontrole (je možné pouze jedno předložení, dodatečná oprava není přípustná).

Popis činnosti rozhodčího

Hlavní rozhodčí při poučení oznámí, zda jsou světové strany na buzole označeny česky či německy, popřípadě jenom ve stupních.
Rozhodčí zapíše výsledek orientace mapy do startovního průkazu, podepíše jej a vrátí zpět závodníkům.

Hodnocení

Splnění úkolu: 0 trestných minut
Nesplnění úkolu: 1 trestná minuta
Rozpětí trestných minut: 0 - 1 - 2

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit předepsaný úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí před závodem (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.

Azimutové úseky

Vybavení stanoviště

Označení začátku azimutových úseků pro jednotlivé kategorie, označení jednotlivých azimutů (stupně, metry, číslo azimutového úseku a kategorie), označení konce azimutových úseků pro jednotlivé kategorie, pomůcky pro značení azimutů.

Popis činnosti závodníků

Závodníci absolvují předepsané azimutové úseky pro svoji kategorii, mladší a starší žactvo 2 úseky, dorost a dospělí 4 úseky.
Označování průběhu kontrolními body azimutových úseků si provádí závodníci sami do příslušných polí startovního průkazu.

prukaz_azimuty.jpg, 17 kB Popis činnosti rozhodčího

Azimutové úseky se doporučuje stavět tak, aby výsledek závodu nebyl ovlivněn náhodou při najití kontrolních bodů azimutových úseků (např. rojnice při kumulaci závodníků, nadměrná délka v nepřehledném terénu, apod.).
Doporučuje se stavba azimutových úseků tak, aby hraniční (koncové body) azimutů byly od sebe v dostatečné vzdálenosti.
Jeden azimutový úsek může mít délku maximálně 200 metrů. U mladšího a staršího žactva mohou mít všechny azimutové úseky celkem délku maximálně 400 metrů, u dorostu a dospělých pak 800 metrů.
Začátek azimutových úseků a kontrolní body azimutových úseků nesmí být schovány a musí být z přijatelné vzdálenosti (cca 10-20% délky azimutového úseku) viditelné ze směru, ze kterého budou závodníci přibíhat. Začátek azimutových úseků a kontrolní body azimutových úseků jsou umísťovány ve výši 1 až 1,5 metru.
Značení azimutových úseků musí mít minimálně velikost listu A5.
Ze začátku azimutových úseků / kontrolních bodů azimutových úseků nesmí být vedeny / pokračovat více než dva azimutové úseky.
Dva po sobě následující azimutové úseky nesmí být stejné, tzn., že musí mít odlišný azimut.
Způsob a označení kontrolních bodů azimutových úseků do startovního průkazu je oznámen při poučení.

Hodnocení

Při vynechání azimutu následuje diskvalifikace.
Jsou-li azimuty nesprávně označeny do příslušných polí startovního průkazu (musí být však označeny všechny pro příslušnou kategorii) anebo je navíc označen azimutový úsek jiné kategorie, připočítávají se závodníkovi k výslednému času trestné minuty (bílá trať 10 minut, červená trať 20 minut).

Zdržný čas

Při této kontrole se zdržný čas neuplatňuje. Azimutové úseky může současně absolvovat více závodníků.

Vzory pro značení azimutových úseků

azimuty_znaceni_2011.png, 42,1kB